Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Referat årsmøte 23.03.2020

 


Møte ble holdt i lokalene for medlemsmøtene – Grenaderveien 13, på Eik

1. Åpning

Leder Knut Fonn åpner årsmøtet
På årsmøtet stiller det 23 stemmeberettigede 3 stykk frammøtte uten stemmerett
Ingen med fullmakt for stemming

2. Konstituering

a) Valg av møteleder og referent
Konstituering av møteleder: Svein Johan Lindstad
Konstituering av referent: Bente Henriksen
Konstituering av to medlemmer som protokollvitner: Harald Dalseth og Bjørn Gunnar Hatlevik b) Godkjenning av dagsorden og innkalling
Dagsorden og innkalling godkjennes og enstemmig vedtas av
årsmøtet

3. Årsberetning

Alle medlemmer har fått tilsendt årsberetning før årsmøtet

Bemerkning: Print ansvarlig står ikke oppført. Dette har inneværende år vært Knut Erik Skréi

Styret: Ingen bemerkning
Medlemsmøtene: Ingen bemerkning Oppsummering av året: Ingen bemerkning Oppmøte medlemsmøtene: Ingen bemerkning Andre aktiviteter: Ingen bemerkning Ungdomsgruppa:

Bemerkning: Det er for tiden ingen som er villige til å drive denne gruppa. Derfor er ikke denne gruppa oppe og går for tiden
Konkurransegruppe: Ingen bemerkning

Turgruppa: ingen bemerkning
Årsfest: ingen bemerkning
Utstillinger . Ingen bemerkning
Samfunn og mediekontakt: ingen bemerkning Deltagelse på fototreff og messer: Ingen bemerkning Verv: Ingen bemerkning Informasjonsarbeid/internett: ingen bemerkning

Utstyr:

Bemerkning: Klubben har to kalibratorer, På lista for utstyr sto det oppført kun en kalibrator. I tillegg har klubben en Spiser 5

Printgruppa: Ingen bemerkning
Print: Ingen bemerkning
Årsberetning: Ingen bemerkning. Vedtatt og godkjent av årsmøte

4. Revidert Regnskap

Regnskap gjennomgått og revidert av revisor Svein Johan Lindstad

Bemerkning: Knut Fonn Begrunner forslaget på redusering av årskontigenten med 100 kr. Klubben har for tiden en god økonomi og klubben trenger ikke å «spare seg til fant» Klubben ønsker i tillegg å gi noe tilbake til klubbmedlemmene

Regnskap: Godkjent og enstemmig vedtatt av årsmøte
5. Budsjett
Fastsettelse av neste års budsjett: Godkjent og enstemmig vedtatt av årsmøte

6. Fastsettelse av neste års kontingent
Bemerkning: Medlemskontigent reduser med 100 kr. Dette gjelder ikke «familie». Se bemerkning under

Revidert regnskap

Fastsettelse av neste års kontingent: Godkjent og enstemmig vedtatt av årsmøte

7. Innkomne forslag

1. Forslag fra Øyvind Brodersen: Redusert medlemskontigent Styrets innstilling: Forslaget tas ikke til følge
Årsmøte godkjenner og enstemmig vedtar styrets forslag

2. Forslag fra Øyvind Brodersen: Fremskynding av frist for forslag til årsmøte Styrets innstilling: Forslaget tas ikke til følge

page2image3715568 page2image3715776

Årsmøte godkjenner og enstemmig vedtar styrets forslag

3. Forslag fra Øyvind Brodersen: Ønske om at TKK arrangerer fler kurs ved bruk av medlemmer fra klubben

Styret tar forslaget til etterretning og forslaget oversendes det nye styret som jobber videre med dette forslaget

Årsmøte godkjenner og enstemmig vedtar styrets forslag

4. Forslag fra Øyvind Brodersen: Søknad om midler fra TKK til bruk til FØR og NÅ utstillingen.

Styret oversender saken til det nye styret for videre behandling. TKK ønsker å bidra med midler, forutsatt at det blir fremlagt et budsjett og videre ett regnskap i etterkant av utstillingen, med inntil summen som Norsk Selskap For Fotografi yter, altså kr.:3500,- Bevilgningen gjelder inneværende år 2020 og at utstillingen gjennomføres etter oppsatt plan, skissert av Øyvind Brodersen.

Årsmøte godkjenner og enstemmig vedtar styrets forslag

5. Forslag fra styret: Endring av klubbens logo og forkortelse
Styrets innstiling: Klubben opprettholder dagens logo og forkortelse TKK.
Bemerkning fra Knut Fonn: TKK er godt innarbeidet , store kostnader ved bytte av logo TKK blir fortsatt stående som klubbens forkortelse og logo
Årsmøte godkjenner og enstemmig vedtar styrets forslag

6. Forslag fra styret: Praksis vedrørende årets bilde

Bemerkning fra Knut Fonn: Årets bilde bør stemmes over fra de som har

oppnådd 1. plass fra kveldens bilde hver mnd.

Bemerkning fra Svein Johan Lindstad: Slik det fungerer nå kan i prinsippet et kveldens bilde som har kommet på 5. plass oppnå å vinne årets bilde. Dette blir litt unaturlig

Fra 2021 vil det stemmes over 1 plassen fra 10 innsendte bilder i mnd. januar, februar, mars, april, mai, juni, august, september, oktober og november, som fører til årets bilde.

Årsmøte godkjenner og enstemmig vedtar styrets forslag 8. Valg

Her vises det nye styret og representanter i diverse komiteer STYRET:
Leder- Svein Omdahl – 1 år , Inn for Knut Fonn
Nestleder: Monica Larsen – 2 år, inn for Svein Omdahl Kasserer: Gullik Jensen – 2 år, inn for Øivind Berg Styremedlem: Kristin Breivik Flote -2 år

Styremedlem, samfunn og media: Dag Omland – 1 år, Inn for Geetha Raslingam Styremedlem: Ole Johan Frogner
Sekretær: Bente Henriksen -1 år, Inn for Bjørnar Hauge
Varamedlem: Dag Arne Sleen – 1 år, inn for Kenneth Næss

ANNEN FUNKSJON:

Revisor: Svein Johan Lindstad – 1 år

Medlemsregister: Bjørgulf Breivik – 1 år

VALGKOMITE:

Valgkomite, leder: Heidi Omdal – 2 år

Valgkomite: Erik Tandberg – 1 år

Valgkomite: May Britt Sørensen – 1 år

KONKURANSEGRUPPE:

Kari Espeland – 2 år

UTSTILLINGSGRUPPE:

Utstilling, leder: Erik Tandberg – 2 år

Utstilling: Kristin Breivik Flote – 1 år

PRINT:

Printansvarlig: Knut Erik Skréi -1 år

WEB:

Webansvarlig: Knut Erik Skréi – 1 år

TURGRUPPE:

Turgruppe: Anne Elise Furustad – 1 år

Turgruppe: Ole Johan Frogner – 1 år

KJØKKENGRUPPE:

Kjøkkenansvarlig: Kari Gunn Tveito – 1 år

Kjøkken: Nina Haraldsen

Kjøkken: Ellen Eidem, Inn for Svein Omdahl

Valg: Vedtatt og godkjent av årsmøte

Årets bilde: Eva Berg
Årets fotograf: Anders Lillebø

Harald Dalseth Bjørn  

Gunnar Hatlev