Vedtekter

Revisjoner: 30.01.2023, 24.01.2022,
25.02.2013, 13.02.2012, 15.02.2010, 04.02.2008, 05.02.2007, 06.02.2006

§ 1. NAVN
Foreningens navn er Tønsberg Kamera Klubb, forkortet TKK. Klubben ble stiftet 25 april 1947.

§ 2. FORMÅL
Tønsberg Kamera Klubb har til formål å arbeide for større utbredelse og mer kjennskap til fotografiet og fotografering. Klubben skal også være et samlende organ for fotointeresserte i Tønsberg og områdene rundt.
Vi skal stimulere til kreativitet og utvikling gjennom å arrangere fotoutstillinger og fotokonkurranser. Vi skal øke kunnskapen gjennom kurs og bildevisninger
. Klubben skal også være et positivt, sosialt og kulturelt miljø for alle våre medlemmer.

§ 3. ORGANISASJONSFORM
Tønsberg Kamera Klubb er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på klubbens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4. MEDLEMSKAP
Personer som er interessert i fotografiet og fotografering kan bli medlem. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemskapet følger kalenderåret.

§ 5. PARAPLYORGANISASJON
Tønsberg Kamera Klubb står tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi (forkortet NSFF) dersom 1/3 av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte ønsker det. Alle som er medlem i Tønsberg Kamera Klubb blir også medlem i NSFF.

§ 6. KONTINGENT
Medlemmene betaler en årlig kontingent til Tønsberg Kamera Klubb. Kontingenten må betales før avholdelse av årsmøtet for å inneha stemmerett.

Følgende satser gjelder:

 • Hovedmedlemmer og B-medlemmer betaler full kontingent.
 • Familiemedlemmer, ungdom (til og med året man fyller 25), uføre og pensjonister betaler
  1/2 kontingent.
 • Ved innmelding etter 1. juli halveres beløpene over for alle nye medlemmer i TKK.

B-medlemmer har sitt hovedmedlemskap i en annen klubb som også er tilsluttet NSFF.

Ved innbetaling av kontingent til TKK betales samtidig kontingenten til NSFF i henhold til deres gjeldende satser. Dette gjelder ikke for B-medlemmer.

§ 7. UTELUKKELSE
Styret kan utelukke medlemmer som ikke har betalt sin kontingent, ignorerer fattede vedtak i klubben, opptrer illojalt eller på en måte som er egnet til å svekke klubbens tillit eller renomme. Utelukkelsen kan være tidsbegrenset. Avgjørelsen må ha 2/3 flertall i styret.

§ 8. ORGANISASJON
Tønsberg Kamera Klubbs styre består av disse funksjoner og årsmøte velger til dette:

 • Leder 2 år (år med oddetallsår)
 • Nestleder 2 år (år med partallsår)
 • Sekretær 2 år (år med oddetallsår)
 • Kasserer 2 år (år med partallsår)
 • Styremedlem 2 år (år med partallsår)
 • Styremedlem 2 år (år med oddetallsår)
 • Styremedlem 2 år (år med oddetallsår)
 • Varamedlem 1 år
 • Revisor 1 år

Medlemmer i komiteer og grupper velges for 1 eller 2 år.

 • Valgkomite – leder + 2 medlemmer
 • Konkurransegruppe – leder + 2 medlemmer
 • Utstillingsgruppe – leder + 1 medlem
 • Ungdomsgruppe – leder
 • Kjøkkengruppe – leder + 2 medlemmer
 • Mediegruppe – 2 medlemmer
 • Support til mediegruppe – 1 medlem
 • Turgruppe – leder + 2 medlemmer
 • Jurygruppe – leder

Styret oppnevner medlemsansvarlig, print-ansvarlig, materialforvalter og kursansvarlig.

§ 9. ÅRSMØTE
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet hvor alle betalende medlemmer, med minst tre måneders medlemskap, har stemmerett. Medlemmer som ikke er til stede på årsmøtet kan gi et tilstedeværende medlem fullmakt til å stemme for seg. Hvert medlem kan medbringe høyest to fullmakter. En slik fullmakt må være skriftlig, og skal forevises på årsmøtet.

Ordinært årsmøte avholdes en gang i året innen utgangen av januar. Styret skal underrette medlemmene om tidspunkt for årsmøte med minst 30 dagers varsel.
 Forslag skal sendes styret skriftlig, enten som e-post eller i brev. Disse må være styret i hende minst 20 dager før årsmøtet. Innkallelse til årsmøtet med tid og sted skal være tilsendt medlemmene minst 10 dager før møtedagen. Dagsorden, saksdokumenter og innkomne forslag skal vedlegges innkallelsen. Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.Dagsorden skal inneholde:
1. Åpning
2. Konstituering
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av dagsorden og innkalling
c) Valg av to personer til tellekorps
d) Valg av to personer til å underskrive protokollen
3. Årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Budsjett
6. Fastsettelse av neste års kontingent til TKK
7. Vedtektsendringer
8. Innkomne forslag
9. Valg
a) Styre
b) Revisor
c) Valgkomité (styret foreslår kandidater)
d) Medlemmer i grupper, komiteer og utvalg

Beslutninger vedtas med simpelt flertall. Blanke stemmer skal telles.
Vedtektsendringer, tilleggsvedtekter og benkeforslag krever 2/3 flertall.

§ 10. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det. Frist for innkalling er 14 dager. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Avstemmingsregler er som for ordinært årsmøte.

§ 11. STYRET

Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når innkalling har skjedd og 50 % eller flere styremedlemmer er til stede.

§ 12. HEDERSTEGN
Hederstegnet er en utmerkelse som sittende styre bestemmer hvordan skal være utformet. Hederstegnet tildeles medlemmer eller tidligere medlemmer av Tønsberg Kamera Klubb som har: a) Nedlagt et fortjenestefullt arbeid i klubben og/eller b) Gjennom lengre tid har deltatt i konkurranser og utstillinger. Ethvert medlem av TKK kan bringe inn forslag til styret på personer som kan komme i betraktning når det gjelder hederstegn. Styret har avgjørelsen og utdeler hederstegn.

§ 13. ÆRESMEDLEMSKAP
Æresmedlemskap kan gis av styret til medlemmer, og tidligere medlemmer, som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats og interesse for klubbens arbeid. Æresmedlemmer tildeles en utmerkelse som sittende styre bestemmer hvordan skal være utformet. Æresmedlemmer fritas for kontingent.

§ 14. OPPLØSNING
Oppløsning av Tønsberg Kamera Klubb kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Hvis forslag om oppløsning får 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke av klubbens samlede medlemstall kreves ekstraordinært årsmøte med 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmer. Klubbens midler ved oppløsning settes inn på konto. Hovedutvalget for kirke, kultur og fritid i Tønsberg kommune gis fullmakt til å overdra midlene, etter dets skjønn, til en ny klubb i Tønsberg innen Tønsberg Kamera Klubbs virkeområde.