Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Vedtekter for Tønsberg kameraklubb

Revisjoner: 24.01.2022, 25.02.2013, 13.02.2012, 15.02.2010, 04.02.2008, 05.02.2007, 06.02.2006

1. NAVN:

Klubbens navn er Tønsberg Kamera Klubb, forkortet TKK. Klubben ble stiftet 25 april 1947.

2. FORMÅL:
Tønsberg Kamera Klubb har til formål å arbeide for større utbredelse og mer kjennskap til fotografiet og fotografering. Klubben skal også være et samlende organ for fotointeresserte i Tønsberg og områdene rundt.
Vi skal stimulere til kreativitet og utvikling gjennom å arrangere fotoutstillinger og fotokonkurranser. Vi skal øke kunnskapen gjennom kurs og bildevisninger
. Klubben skal også være et positivt, sosialt og kulturelt miljø for alle våre medlemmer.
3. MEDLEMSKAP:
Personer som er interessert i fotografiet og fotografering kan bli medlem. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemskapet løper fra 1.2 e.å. til 31.1 a.å.

4. KONTINGENT:
Medlemmene betaler en årlig kontingent som betales forskuddsvis og innen 1. februar. En del av den innbetalte kontingenten går til NSFF iht. til at alle som er medlem i Tønsberg Kameraklubb også blir medlem i NSFF. NSFFs andel endres løpende iht. NSFFs landsmøtevedtak.
Kontingenten regnes ut slik: TKK-kontingent + NSFF-kontingent
– Hovedmedlemmer (første familiemedlem) betaler full TKK-kontingent.
– Øvrige familiemedlemmer (husstandsmedlemmer) betaler 1/6 TKK-kontingent
– Ungdom til og med 24 år betaler 1/2 TKK-kontingent
– Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. betaler 1/2 TKK-kontingent.
– Etter 1. juni betales 1/2 TKK-kontingent for hovedmedlemskap og 1/4 TKK-kontingent for ungdom, vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. med unntak av kontingent for familiemedlemskap. som er uendret gjennom året.

5. TAKORGANISASJONER:
Tønsberg Kamera Klubb står tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi (forkortet NSFF) dersom 1/3 av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte ønsker det.

6. UTELUKKELSE:
Styret kan utelukke medlemmer, som ikke har betalt sin kontingent, ignorerer fattede vedtak i klubben, opptrer illojalt eller på en måte som er egnet til å svekke klubbens tillit eller renomme. Utelukkelsen kan være tidsbegrenset. Avgjørelsen må ha 2/3 flertall i styret.

7. ORGANISASJON:
Tønsberg Kamera Klubbs styre består av disse funksjoner og årsmøte velger til dette:

• Leder 2 år (år med oddetallsår)
• Nestleder 2 år (år med partallsår)
• Sekretær 2 år (år med oddetallsår)
• Kasserer 2 år (år med partallsår)
• Styremedlem 2 år (år med partallsår)
• Styremedlem 2 år (år med oddetallsår)
• Styremedlem 2 år (år med oddetallsår)
• Varamedlem 1 år
• Revisor 1 år

Komiteer og grupper velges for 1 år alternativt 2 år og kan variere etter behov.

• Valgkomite – leder + 2 medlemmer
• Konkurransegruppe – leder + 2 medlemmer
• Utstillingsgruppe – leder + 1 medlem
• Ungdomsgruppe – leder
• Kjøkken/servering – 3 medlemmer på rundgang
• Gruppe Media og kommunikasjon
– 2 medlemmer: Sosiale media, velges for 2 år
(år med oddetallsår) + (år med partallsår)
– 1 medlem Support 1 år

8. ÅRSMØTE:
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet hvor alle betalende medlemmer, med minst tre måneders medlemskap, har stemmerett. Medlemmer som ikke er til stede på Årsmøtet kan gi et tilstedeværende medlem fullmakt til å stemme for seg. Hvert medlem kan medbringe høyest 2 fullmakter. En slik fullmakt må være skriftlig, og skal forevises på Årsmøtet.

Ordinært årsmøte avholdes en gang i året innen utgangen av februar. Styret skal underrette medlemmene om tidspunkt for årsmøte med minst 30 dagers varsel.
 Forslag skal sendes styret skriftlig, enten som e-post eller i brev. Disse må være styret i hende minst 20 dager før årsmøtet.
Innkallelse til årsmøtet med tid og sted skal være tilsendt medlemmene minst 10 dager før møtedagen. Dagsorden og innkomne forslag skal vedlegges innkallelsen. Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.
Dagsorden skal inneholde:
1. Åpning
2. Konstituering
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av dagsorden og innkalling
3. Årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Budsjett
6. Fastsettelse av neste års kontingent
7. Innkomne forslag
8. Valg
a) Styre
b) Revisor
c) Valgkomité
d) Redaksjon: Lenke
e) Andre komiteer
Årsmøtets (evt. ekstraordinært årsmøtes) beslutninger vedtas med simpelt flertall. Vedtektsendringer, tilleggsvedtekter og benkeforslag krever 2/3 flertall.

9. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det. Frister for innkalling og avstemmingsregler er som for ordinært årsmøte.

10. STYRE:
Styret er ansvarlig for foreningens drift mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når innkalling har skjedd og 50 % eller flere styremedlemmer er til stede.

11. HEDERSTEGN:
Hederstegn:
 Hederstegnet er en utmerkelse som sittende styre bestemmer hvordan skal være utformet. Hederstegnet tildeles medlemmer eller tidligere medlemmer av Tønsberg Kamera Klubb som har: a) Nedlagt et fortjenestefullt arbeid i klubben og/eller b) Gjennom lengre tid har deltatt i konkurranser og utstillinger. Ethvert medlem av TKK kan bringe inn forslag til styret på personer som kan komme i betraktning når det gjelder hederstegn. Styret har avgjørelsen og utdeler hederstegn.

 

12. ÆRESMEDLEMSKAP:
Æresmedlemskap kan gis av styret til medlemmer, og tidligere medlemmer, som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats og interesse for klubbens arbeid. Æresmedlemmer tildeles en utmerkelse som sittende styre bestemmer hvordan skal være utformet. Æresmedlemmer fritas for kontingent.

13. OPPLØSNING:
Oppløsning av Tønsberg Kamera Klubb kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Hvis forslag om oppløsning får 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke av klubbens samlede medlemstall kreves ekstraordinært årsmøte med 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmer. Klubbens midler ved oppløsning settes inn på konto. Hovedutvalget for kirke, kultur og fritid i Tønsberg kommune gis fullmakt til å overdra midlene, etter dets skjønn, til en ny klubb i Tønsberg innen Tønsberg Kamera Klubbs virkeområde.