Innkalling til årsmøte 2024

07.01.2024

Tønsberg Kamera Klubb avholder årsmøte mandag 29. januar 2024 kl. 18.30 i Semsbyhallen.

Fra vedtektene: "Årsmøtet er klubbens øverste myndighet hvor alle betalende medlemmer, med minst tre måneders medlemskap, har stemmerett. Medlemmer som ikke er til stede på årsmøtet kan gi et tilstedeværende medlem fullmakt til å stemme for seg. Hvert medlem kan medbringe høyest to fullmakter. En slik fullmakt må være skriftlig, og skal forevises på årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes en gang i året innen utgangen av januar."

Styret skal underrette medlemmene om tidspunkt for årsmøtet med minst 30 dagers varsel i henhold til vedtektene.

Forslag som ønskes lagt fram på årsmøtet sendes styret skriftlig, enten som e-post eller i brev. Forslag må være styret i hende minst 20 dager før årsmøtet, det vil si senest 9. januar2024.

Innkalling til årsmøtet med tid og sted skal være tilsendt medlemmene minst 10 dager før, det vil si senest 19. januar 2024. Dagsorden, saksdokumenter og innkomne forslag vil bli vedlagt innkallingen i januar.